Vi värnar om den personliga integriteten

Det är viktigt för oss att vi hanterar din information på ett tryggt och ansvarsfullt sätt samt att vi följer aktuell lagstiftning. Du kan vara trygg med att personuppgifter behandlas på ett säkert sätt samt att vi förhindrar obehörigt tillträde till och obehörig användning av personuppgifter. Våra säkerhetsrutiner förändras ständigt i takt med den tekniska utvecklingen.

Kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig för bolagen Iris Sverige AB, Competens Utbildning Sverige AB, Iris Hadar AB och Medlearn AB är Iris Sverige AB, organisationsnummer 556111-3555, Sveavägen 34, 111 34 Stockholm. Du når oss på telefon 08-399 200 eller via mail på info@irisgruppen.se.

Vilka uppgifter behandlar vi och varför

När du kontaktar oss eller anmäler intresse till någon av våra aktiviteter i Almedalen behöver vi behandla dina uppgifter. De personuppgifter vi behandlar är uppgifter som namn, titel, arbetsgivare, telefonnummer, e-postadress samt eventuella kostpreferenser eller annat som vi behöver veta inför ditt besök. Syftet är att kunna förse dig med information inför och efter vårt event i Almedalen 2018 i form av brev, e-postutskick eller sms. Vi använder personuppgifter för att kunna hålla dig informerad och ge dig bra service inför besöket, på plats och efter besöket. Vi för även register över kontaktpersoner till de företag och organisationer vi samarbetar med.

Information i sociala medier och på webbplatser

Vid publicering av personuppgifter på denna webbplats och i våra sociala mediekanaler (Facebook, Instagram, LinkedIn) tar vi hänsyn till individers personliga integritet och informerar alltid om hur vi hanterar personuppgifter samt inhämtar samtycke. Det kan vara uppgifter som namn, fotografier, titel. Undantag kan göras i vissa fall som när offentliga personer tex politiker besöker våra event. I våra sociala mediekanaler kan vi enligt våra användarvillkor ta bort inlägg och kommentarer som innehåller uppgifter som kränker enskildas personliga integritet. Personuppgifter ska inte vara tillgängliga i våra digitala kanaler mer än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet. Bedömningen av vad som ska gallras i de sociala mediekanalerna görs löpande av kommunikationsavdelningen och minst en gång per år för alla webbplatser.

Rättslig grund

Vi behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter då behandlingen är nödvändig för att utföra uppgift för att fullgöra ett avtal med dig eller svara på din begäran om kundservice och då vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter.

Gallring av personuppgifterna

Dina personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med behandlingen. Vi tar normalt bort personuppgifter 12 månader efter att relationen upphört om inte annat angetts i samband med registreringen eller vid samtycke.

Dina rättigheter

Du har rätt att en gång per kalenderår kostnadsfritt begära ut registerutdrag om de personuppgifter som behandlas om dig samt få rättelse kring felaktiga uppgifter i våra system. Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen med klagomål om du anser att dina personuppgifter behandlats på ett felaktigt sätt. För kontaktuppgifter, se www.datainspektionen.se.

Vill du ha ett registerutdrag, rättelse eller radering av dina personuppgifter alternativt återkalla ett samtycke så ska du vända dig till vårt dataskyddsombud med en skriftlig och undertecknad ansökan. Skicka den till ”dataskyddsombud@irisgruppen.se” eller Iris Sverige AB, Att: Martin Arserius, Sandsborgsvägen 52, 122 88 Enskede.

Start typing and press Enter to search